logo

ChAD o późnym początku: zaburzenia funkcjonowania poznawczego

18-12-2019

 

ChAD O PÓŹNYM POCZĄTKU: CZYNNIKI RYZYKA I OBRAZ KLINICZNY ZABURZEŃ FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO

Dr n. med. Rafał Jaeschke

Specjalista psychiatrii; Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CM UJ, Kraków

 

W 2019 r. na łamach Journal of Affective Disorders ukazał się artykuł zespołu włoskich badaczy pod kierownictwem Martina Belvederiego Murriego dotyczący obrazu klinicznego oraz możliwych następstw zaburzeń czynności poznawczych u osób z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) o późnym początku [1]. Jest to istotny problem medyczny ze względu na rozpowszechnienie dysfunkcji poznawczych u pacjentów z zaawansowaną klinicznie ChAD [2].

W badaniu kliniczno-kontrolnym uczestniczyło 86 chorych > 60 r.ż. z rozpoznaniem ChAD typu I lub II (grupę kontrolną stanowiły osoby z ChAD, u których nie stwierdzono zaburzeń funkcjonowania poznawczego). Rekrutację do projektu prowadzono w latach 2014-2017 wśród pacjentów zgłaszających się do Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Genueńskiego.

Autorzy stwierdzili, że zaburzenia funkcjonowania poznawczego są powszechnym problemem wśród pacjentów z ChAD o późnym początku. Kryteria diagnostyczne łagodnych zaburzeń poznawczych (mild cognitive impairment, MCI) spełniło 24 uczestników badania (28%). Odnotowano również, że istotnymi czynnikami ryzyka dysfunkcji kognitywnych u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi (w porównaniu z osobami bez zaburzeń funkcjonowania poznawczego) są: bardziej zaawansowany wiek, rozpoznanie ChAD typu I, niższy poziom wykształcenia, wystąpienie ChAD w późniejszym okresie życia, większe nasilenie objawów maniakalnych oraz współwystępowanie chorób układu oddechowego lub krążenia (w tym nadciśnienia tętniczego).

 


Piśmiennictwo:

1.    Belvederi Murri M, Respino M, Proietti L, Bugliani M i wsp. Cognitive impairment in late life bipolar disorder: Risk factors and clinical outcomes. J Affect Disord. 2019;257:166-72.

2.    Kapczinski F, Magalhães PV, Balanzá-Martinez V, Dias VV i wsp. Staging systems in bipolar disorder: an International Society for Bipolar Disorders Task Force Report. Acta Psychiatr Scand. 2014;130(5):354-63.​


MAT-PL-2000835

Kontakt z Przedstawicielem Medycznym
Witamy na platformie logo
Wejście do serwisu dla lekarzy Sanofidlalekarzy.pl wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Oświadczam, że jestem lekarzem medycyny.
NIE